Verloren in de massa? Geen paniek !

Het  polsbandje brengt redding!

kingsid-header-img-1
kingsid-header-img-2
kingsid-header-img-3
Levering

De levering is gratis en wereldwijd. 
Uw bestelling zal bij u thuis geleverd worden via Bpost in een termijn van 1 à 3 werkdagen.

Retour

U bent niet tevreden met uw King’s ID Polsbandjes?

Stuur ons uw product terug binnen een termijn van 14 werkdagen, gerekend vanaf de dag die volgt op de leveringsdatum van het product. Gebruikte, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.

Stuur ons een e-mail naar info@kings-id.com en vermeld ons de reden van het terugsturen. We trachten zo snel mogelijk een oplossing te vinden en uw aankoop terug te betalen.

Enkel producten die in perfecte staat zijn en in hun originele verpakking zitten, worden terugbetaald. De retourkosten zijn voor uw rekening.

We zullen u binnen maximum 20 dagen terugbetalen via bankoverschrijving. Gelieve niet te vergeten ons uw bankrekeningnummer door te geven.

We behouden ons het recht voor om een waardevermindering van het product toe te rekenen op het bedrag van uw terugbetaling indien deze beschadigd of onvolledig blijkt.

Privacy

De bvba KING’S EYE, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1380 Lasne, Clos de la Brire 6 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0461 83 10 54 (hierna “KING’S EYE” genoemd) hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van haar website www.kings-id.com (hierna “de Website” genoemd).

Voor de toegang tot de Website en het gebruik van bepaalde activiteiten verwant aan de Website (zoals de creatie van een account om te kunnen bestellen), moet de gebruiker bepaalde persoonlijke gegevens meedelen, zoals – naargelang de situatie – zijn voornaam, zijn naam, zijn adres, zijn e-mailadres, zijn telefoonnummer, zijn gebruikersnaam als geregistreerde van de Website, zijn bijbehorend wachtwoord, enz.

KING’S EYE is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die aan de onderneming worden meegedeeld en de verwerking ervan kan worden toevertrouwd aan onderaannemers. KING’S EYE zal de nodige maatregelen treffen om te garanderen dat de verwerking van die persoonlijke gegevens veilig is.

De persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt in overeenstemming met richtlijn 2002/58/CE betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Gebruiker beschikt over het recht om op elk moment toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, om deze te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.

Sommige gegevens worden automatisch verzameld als resultaat van uw handelingen op onze website, zoals IP-adressen, tijdstip waarop de site wordt bezocht en de geraadpleegde pagina’s.

Wanneer de gebruiker de Websites bekijkt, aanvaardt hij dat zijn persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt. Die verwerking kan verwijzen naar wereldwijde uitwisselingen met gelieerde bedrijven, externe dienstenleveranciers en bedrijven in zowel België als in het buitenland.

De Gebruiker aanvaardt ook dat KING’S EYE, gelieerde bedrijven en/of externe dienstenleveranciers uw persoonlijke gegevens gebruiken voor directe of indirecte marketingdoeleinden.

Alle volgende bezoeken van een van de Websites impliceert dat u akkoord gaat met alle bepalingen in deze verklaring. Gelieve onze Websites dus niet te gebruiken als u het niet eens bent met een van de punten in deze privacyverklaring.

Algemene verkoopvoorwaarden

Elke persoon die een online aankoop op de Sites wil verrichten, moet de onderhavige algemene voorwaarden van online verkoop steeds lezen alvorens een bestelling op de Sites te plaatsen. Er zal hem/haar, bij elke bestelling, gevraagd worden deze algemene voorwaarden van online verkoop uitdrukkelijk te aanvaarden, bij gebreke waarvan de transactie niet afgerond zal kunnen worden.

VOORWOORD

Deze algemene voorwaarden van online verkoop (de ““Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing bij de aankoop van producten op de websites www.kings-id.com (samen de ““Sites”“ of individueel de “Site”) en regelen het gebruik van de Sites door elke persoon die op de Sites surft en ze gebruikt (hierna  een “Gebruiker” genoemd).

 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

S.C.R.L KING’S EYE, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0461 83 10 54, en met maatschappelijke zetel gevestigd in België te 1380 Lasne, Clos de la Brire 6, hierna  “KING’S EYE” genoemd.

Elke briefwisseling aan KING’S EYE moet naar de maatschappelijke zetel of naar het e-mailadres info@kings-id.com gestuurd worden.

 1. ALGEMEEN

De onderhavige Verkoopvoorwaarden, evenals ons Beleid voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, vormen samen de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn bij het gebruik van de Sites, de aankoop van producten op de Sites en, meer algemeen, bij elke interactie tussen een Gebruiker van de Sites en de Sites.

Een Gebruiker van de Sites die zich op de Sites inschrijft, wordt hierna een Klant genoemd.

KING’s EYE behoudt zich het recht voor deze Verkoopvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht te wijzigen, waarbij die wijzigingen toepasselijk zijn op elke bestelling die geplaatst wordt na de publicatie van de nieuwe Verkoopvoorwaarden op de Sites. De lopende bestellingen blijven onderworpen aan de Verkoopvoorwaarden die van toepassing waren bij het aangaan van de bestellingen.

Het is aangeraden deze Verkoopvoorwaarden en ons Beleid voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer aandachtig te lezen alvorens een aankoop op de Sites te verrichten. Als men op de Site verdergaat, wordt een wettelijk bindende overeenkomst gesloten tussen de Gebruiker en KING’s EYE.

Deze Verkoopvoorwaarden eerbiedigen de rechten van de Klanten als consument. Voor elke vraag kunnen de Klanten de Sites raadplegen of contact opnemen met KING’s EYE op het e-mailadres info@kings-id.com.

De Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd, afgedrukt of gedownload worden op de Sites.

 1. USER ACCOUNT

Elke persoon die een bestelling wil plaatsen op de Sites, moet zich inschrijven en de Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Na de inschrijving wordt een Gebruiker een “Klant” genoemd. Door de Verkoopvoorwaarden te aanvaarden, aanvaardt de Klant eveneens ons Beleid voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Door die inschrijving kan elke Klant aankopen verrichten en toegang hebben tot zijn/haar rekening en tot zijn/haar persoonlijk overzicht.

Om zich in te schrijven, moet de Klant zijn/haar persoonlijke gegevens invoeren zoals namen, voornamen, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, betaalmiddel enzovoort.

KING’s EYE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-ontvangen bestellingen als de Klant onjuiste persoonsgegevens ingevoerd heeft.

Zodra de rekening aangemaakt is, voert de Klant een wachtwoord in dat hij/zij geheim moet houden en niet aan derden mag bekendmaken. Als de Klant denkt dat iemand zijn/haar rekening buiten zijn/haar weten benut, moet hij/zij onmiddellijk contact opnemen met de klantendienst van KING’s EYE, die het wachtwoord kan resetten en de maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht.

Het e-mailadres van elke Klant moet geldig en voor de klant toegankelijk zijn.

In geen enkel geval kan KING’s EYE aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van de rekening van de Klant als deze laatste rechtstreeks of onrechtstreeks, vrijwillig of onvrijwillig zijn/haar wachtwoord aan een derde heeft doorgegeven.

De Klant verbindt er zich toe bij de opening van zijn/haar account correcte en ware informatie aan KING’s EYE te verstrekken. 

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE ONLINE VERKOOP

De online catalogus van de producten met hun beschrijving vormt geen aanbod als dusdanig. De verkoop is pas definitief aangegaan wanneer de Klant een e-mail ter bevestiging van de bestelling ontvangt.

 1. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, behoudt KING’s EYE de eigendom van de online verkochte goederen tot algehele betaling. De risico’s van verlies of beschadiging worden evenwel onmiddellijk na de inbezitneming aan de Klant overgedragen

 1. PRIJS

Behoudens anders bepaald, zijn al onze prijzen inclusief btw. De normale leverings- en verzendingskosten worden op basis van de leveringsplaats van de Klant bepaald.

De prijs van de online te koop aangeboden producten kan gewijzigd worden. Bij een bestelling geldt de prijs die op het ogenblik van de bestelling vermeld is.

 1. BETALING

De op de Sites aanvaarde betaalmiddelen zijn veelvuldig en omvatten:

 • Visa 
 • MasterCard
 • Maestro                                   
 • Paypal

De online betaalsystemen worden ons geleverd door onze partner Stripe inc. (https://dashboard.stripe.com).

 1. LEVERING

De producten worden geleverd op het tijdens het bestelproces aangeduide leveringsadres, binnen de termijn vermeld op de validatiepagina van de bestelling.

KING’s EYE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging in de levering die alleen te wijten is aan het niet-beschikbaar zijn van de Klant, na meerdere afspraakvoorstellen.

De Klant moet bij de levering alle nodige onderzoeken verrichten om eventuele tekortkomingen of andere zichtbare gebreken te ontdekken, of geleverde producten die niet conform zijn aan zijn/haar bestelling. De Klant moet meer bepaald de staat en het aantal van de verpakkingen verifiëren, evenals de hoeveelheid, de referenties, de staat en de kenmerken van de producten.
In het geval van een klachtmoet de Klant tevens contact opnemen met de diensten van de transporteur die de levering verricht heeft.

Op straffe van onontvankelijkheid van zijn claim, moet de Klant:

 • op de leveringsbon de precieze en gemotiveerde klachtaanduiden in geval van beschadigde of ontbrekende producten, waarbij een algemeen voorbehoud zoals “onder voorbehoud van uitpakking” onvoldoende is;
 • zijn klacht bevestigen binnen de 14 dagen na de ontvangstdatum, bij aangetekend schrijven naar de zetel van KING’s EYE, bij e-mail naar het adres info@kings-id.com. of via het daartoe voorziene online formulier op de Sites.
 1. WAARBOG

De wettelijke waarborg van 2 jaar is van toepassing.

Deze waarborg dekt uitsluitend de non-conformiteiten die op het ogenblik van de levering van de goederen bestonden. Zijn derhalve uitgesloten:

 • elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade berokkend na de levering (bv. door oxidatie, stoten, val, …);
 • gebreken die duidelijk berokkend zijn door nalatigheid, onjuist gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of gebruik dat niet met de gebruiksaanwijzing overeenstemt.

De non-conformiteit moet binnen de twee maanden na de vaststelling ervan gemeld worden, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Elk verzoek tot tussenkomst moet naar het e-mailadres info@kings-id.com gericht worden of via het online contactformulier van de Sites.

10. RECHT OP HERROEPING

 1. Overeenkomstig artikelen VI.47 en volgende van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, heeft de Klant het recht om KING’s EYE ter kennis te brengen dat hij/zij van zijn/haar aankoop afziet, zonder kosten en zonder opgave van redenen, binnen de 14 dagen na de dag waarop het product geleverd werd. Gebruikte, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.

  De Klant die van dit recht gebruik wil maken, moet contact opnemen met KING’s EYE binnen de 14 dagen na de dag waarop hij/zij de bestelling ontvangen heeft, per e-mail naar het adres info@kings-id.com met vermelding van zijn/haar contactgegevens en het bestelnummer, of via het daartoe op de Sites voorziene online formulier.

  KING’s EYE verbindt er zich toe de Klant terug te betalen binnen de 30 dagen nadat KING’s EYE de producten en al hun bijhorigheden, die het voorwerp van de verzaking zijn, in hun oorspronkelijke verpakking ontvangen heeft.

  De retournering van de producten is, behoudens andersluidende mededeling van KING’s EYE, ten laste van de Klant.

  11. BEWIJS

  De partijen aanvaarden de elektronische bewijsmiddelen (e-mail, back-up, …).

   

  12. AFBEELDINGEN, ILLUSTRATIES EN FOTO’S

 2. De foto’s en/of afbeeldingen van de op de Sites aangeboden producten worden enkel bij wijze van informatie gepubliceerd en kunnen het aanbod in kwestie niet getrouw weergeven. De foto’s, illustraties en/of afbeeldingen zijn in geen enkel geval contractueel.

  13 . INTELLECTUELE EIGENDOM

  Alle afbeeldingen, teksten, scripts, geluiden, en meer algemeen al het materiaal dat zich op de Sites bevindt, worden door auteursrechten beschermd die ofwel aan KING’S EYE, ofwel aan haar partners toebehoren. Geen enkele Klant, Gebruiker of derde mag deze gegevens gebruiken zonder voorafgaande aanvraag en gunstig schriftelijk antwoord van KING’S EYE. Elke ongeoorloofde reproductie is strafbaar.

  Enkel de links van de Sites zijn publiceerbaar in zoverre de URL weergegeven wordt.

  14. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

  De persoonsgegevens kunnen alleen ingewonnen en verwerkt worden in overeenstemming met de bij hun inzameling vermelde doeleinden, conform de richtlijn 2002/58/CE betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

  De Gebruiker beschikt te allen tijde over het recht op toegang en verbetering van die gegevens ten einde hun juistheid na te gaan en eventuele hen betreffende fouten te verbeteren.

  Sommige gegevens worden ook automatisch ingezameld bij het gebruik van de website, zoals IP-adressen, tijdstippen van toegang tot de site evenals de geraadpleegde webpagina’s.

  Door op de Sites te surfen aanvaardt de Gebruiker de inzameling en de verwerking van de persoonlijke inlichtingen die hem betreffen. Die verwerking kan internationale transfers betreffen naar aangesloten entiteiten, dienstenleveranciers en andere handelsentiteiten in België en in het buitenland.

  De Gebruiker aanvaardt ook dat KING’S EYE, de aangesloten ondernemingen en/of derde dienstenleveranciers de hem betreffende persoonlijke inlichtingen gebruiken voor rechtstreekse of onrechtstreekse marketingdoeleinden.

  Het latere gebruik van één van onze Sites geldt als aanvaarding van dit Beleid. Gelieve onze Sites niet te gebruiken als u niet akkoord gaat met een deel van dit Beleid.

 3.  

  15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
  Elk geschil is aan de Belgische wetgeving onderworden.

  Als de bemiddeling niet slaagt, zijn de Franstalige rechtbanken van Nivelles bevoegd.

Contacteer ons

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over de wereld van de King’s ID
U kunt altijd contact opnemen met mij via info@kings-id.com

Ik zal u zo snel mogelijk antwoorden.